18.2 C
Koper
četrtek, 30 maja, 2024
ItalianoSlovenščina

Kaj je SSIN

11. in 64. člen Ustave Republike Slovenije določata posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. Italijansko narodno skupnost v Kopru zastopa Samoupravna narodna skupnost (v nadaljevanju: Skupnost), ki je oseba javnega prava v skladu z Zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih, sprejetim oktobra 1994 v Državnem zboru RS. Samoupravne narodne skupnosti so ustanovljene na ravni občin (v občinah Koper, Izola in Piran) za uveljavljanje potreb in interesov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.

Najvišji organ Skupnosti je svet Skupnosti, ki ga sestavlja devet članov, izvoljenih na svobodnih, neposrednih in tajnih volitvah, pri katerih se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah v RS. Pravico voliti in biti voljen v svete občinskih samoupravnih narodnih skupnosti imajo izključno pripadniki italijanske narodne skupnosti, evidentirani s posebnimi volilnimi imeniki, ki jih sestavijo Skupnosti, potrdijo pa ustrezna telesa občinskih upravnih enot, to je organov državne uprave, ki spadajo pod Ministrstvo za notranje zadeve. Volitve se izvedejo praviloma hkrati z volitvami v organe lokalnih skupnosti.

Samoupravna narodna skupnost po statutu obravnava vprašanja, povezana s položajem italijanske narodne skupnosti v matični občini, z njenimi posebnimi pravicami in z ohranjanjem značilnosti narodnostno mešanih območij. Skupnost v tem smislu sprejema predloge, stališča in pobude, ki jih posreduje občinskim organom. Ti so jih dolžni obravnavati in nanje odgovoriti. Sredstva za delovanje Skupnosti ter za kulturne dejavnosti in združenja, ki delujejo v okviru italijanske narodne skupnosti, v tem primeru za Skupnost Italijanov “Santorio Santorio” v Kopru, Skupnost Italijanov v Bertokih in Skupnost Italijanov v Hrvatinih, se zagotavljajo iz proračunov Mestne občine Koper ter Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
 
Občinske Skupnosti so s posamezno občino tudi soustanoviteljice osnovnih šol in vrtcev z italijanskim učnim jezikom, v katerih organe upravljanja izvolijo svoje predstavnike.
 
Svet samoupravne skupnosti Italijanov v Kopru skupaj s svetoma Skupnosti Izola in Piran posredno voli devet članov Sveta Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, ki se z državo in njenimi organi pogovarja o vprašanjih, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Republiki Sloveniji. Italijanska narodna skupnost v Kopru neposredno voli tudi tri svetnike iz vrst italijanske narodnosti v koprski občinski svet. Po statutu je eden od teh svetnikov imenovan za podžupana.

Zadnje novice

Arhiv

Accessibility