8.5 C
Koper
torek, 23 aprila, 2024
ItalianoSlovenščina

Statut

V skladu z 10. členom Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/1994) je Svet Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti v Občini Koper na svoji seji dne 7. junija 1995 sprejel


S T A T U T

SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI ITALIJANSKE NARODNOSTI – KOPER

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper (v nadaljevanju: Skupnost) je občinska samoupravna narodna skupnost, ki so jo ustanovili pripadniki italijanske narodne skupnosti v Občini Koper.

2. člen
Delovanje koprske Skupnosti je namenjeno uresničevanju posebnih pravic italijanske narodne skupnosti, zagotovljenih z Ustavo Republike Slovenije, zakoni ter temeljnimi akti organov lokalne skupnosti za udejanjanje potreb in interesov Skupnosti in za organizirano sodelovanje pripadnikov italijanske narodne skupnosti v občini Koper v zadevah javnega pomena.

3. člen
Skupnost Koper je pravna oseba javnega prava, ki lahko poseduje, pridobiva in upravlja premoženje ter ustanavlja in soustanavlja organizacije in javne zavode.

4. člen
Ime Skupnosti Koper je: “COMUNITA AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA ITALIANA di CAPODISTRIA – SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI KOPER.

5. člen
Sedež Skupnosti je v Kopru, Ulica Osvobodilne fronte 10.

6. člen
Skupnost ima svoj žig. Žig je okrogle oblike, z dvojezičnim napisom “Comunita autogestita della nazionalita italiana – Capodistria – Samoupravna skupnost italijanske narodnosti – Koper”.

II. ORGANI SKUPNOSTI

7. člen
Organi Skupnosti Koper so:

 • Svet
 • predsedstvo Sveta
 • predsednik Sveta
 • nadzorni odbor

SVET

8. člen
Svet je najvišji organ Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper.

9. člen
Svet Skupnosti sestavlja 9 (devet) članov.

10. člen
Člane Sveta izvolijo pripadniki italijanske narodne skupnosti v Kopru na neposrednih in tajnih volitvah.
Aktivno in pasivno volilno pravico na volitvah v Svet Skupnosti imajo pripadniki italijanske narodne skupnosti v Kopru, ki imajo splošno volilno pravico in so vpisani v posebnem volilnem imeniku slovenskih državljanov italijanske narodnosti Občine Koper.
Volitve v Svet Skupnosti se praviloma izvedejo hkrati z volitvami v organe lokalne skupnosti. Za te volitve se smiselno uporabljajo določbe Zakona o lokalnih volitvah.

10.a člen
Člani Sveta ne morejo biti člani nadzornega odbora ali strokovnih služb Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper.

11. člen
Mandat članov Sveta Skupnosti traja 4 (štiri) leta.

12. člen
Svet Skupnosti ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • sprejema statut Skupnosti Koper;
 • sprejema poslovnik;
 • sprejema programske smernice Skupnosti Koper;
 • sprejema letne programe dela in finančne načrte;
 • sprejema zaključni račun Skupnosti Koper;
 • voli predsednika, predsedstvo ter nadzorni odbor in sklepa o prenehanju njihovega mandata;
 • sklepa o ustanovitvi gospodarskih podjetij s strani Skupnosti ter imenuje svoje predstavnike v upravne organe teh podjetij;
 • sklepa o ustanovitvi in soustanovitvi organizacij, ustanov in javnih zavodov s strani Skupnosti;
 • daje soglasje k sprejemu statutov in imenovanju direktorjev organizacij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Skupnost, ter imenuje svoje predstavnike v njihove organe upravljanja;
 • daje soglasje k sprejemu statutov osnovnih šol in vrtcev z italijanskim učnim jezikom;
 • daje soglasje k imenovanju ravnateljev osnovnih šol in vrtcev z italijanskim učnim jezikom;
 • imenuje predstavnike italijanske narodne skupnosti v svete osnovnih šol in vrtcev;
 • sodeluje s predstavniki italijanske narodne skupnosti v organih lokalne skupnosti, izvoljenih na podlagi z zakonom zagotovljenih svetniških mest v občinski svet ter v druge organe lokalne samouprave v skladu z zakonom o samopravnih skupnostih italijanske narodnosti;
 • posreduje lokalni skupnosti predloge, pobude in mnenja v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na položaj narodne skupnosti, na njene posebne pravice in na ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih območij;
 • imenuje komisijo za pripravo posebnega volilnega imenika državljanov pripadnikov italijanske narodne skupnosti;
 • imenuje volilno komisijo za volitve članov Sveta Skupnosti Koper;
 • določa smernice, vsebine in načine sodelovanja ter združevanja z organizacijami italijanske narodne skupnosti in z drugimi organizacijami;
 • sklepa o vprašanjih, ki so v njegovi pristojnosti;
 • izdaja sporočila za javnost, obravnava in razpravlja o prošnjah, pobudah ter interpelacijah organov lokalne samouprave, pripadnikov italijanske narodne skupnosti in njenih organizacij ter ustanov;
 • v skladu s statutom voli delovna telesa in imenuje funkcionarje samoupravne skupnosti italijanske narodnosti;
 • nadzoruje delo organov Skupnosti Koper in njenih strokovnih služb;
 • opravlja druge naloge v skladu s statutom.

13. člen
Svet je sklepčen, če je na seji prisotnih vsaj 5 (pet) njegovih članov.
Sklepi so veljavni, če zanje glasuje vsaj 5 (pet) svetnikov, če ni določena drugačna večina, oziroma če poslovnik Sveta Skupnosti ne določa drugače.

14. člen
Svet sprejema statut Skupnosti Koper z 2/3 (dvotretjinsko) večino svojih članov.

14.a člen
Seje Sveta se praviloma sklicujejo vsaka dva meseca, vsekakor pa najmanj petkrat na leto.

PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK SVETA

15. člen
Svet izmed svojih članov z javnim ali s tajnim glasovanjem ter z absolutno večino glasov izvoli predsednika in podpredsednika ter člana predsedstva Sveta.

16. člen
Mandat predsednika, podpredsednika in člana predsedstva traja 4 (štiri) leta.

17. člen

 • Mandat predsednika, podpredsednika in člana predsedstva Sveta preneha:
 • po izteku dobe kot jo določa 16. člen
 • na podlagi odstopne izjave, ki je predložena Svetu in ki jo ta sprejme
 • na podlagi sklepa o razrešitvi, ki ga Svet sprejme z absolutno večino glasov svojih članov.

18. člen
Predsednik Sveta:

 • predstavlja Skupnost Koper
 • odgovarja za zakonitost dela Skupnosti Koper
 • sklicuje in vodi seje Sveta
 • vodi predsedstvo Sveta in sklicuje njegove seje
 • podpisuje odločitve (sklepe), ki jih sprejme Svet
 • spremlja in nadzira izvajanje sklepov Sveta
 • skrbi za javnost dela Sveta
 • skrbi za stike s strokovnimi službami ter spemlja in nadzira njihovo delo
 • opravlja druge naloge, ki mu jih poveri Svet.

19. člen
Predsednik Sveta sklicuje seje Sveta:

 • na lastno pobudo
 • na podlagi sklepa predsedstva Sveta
 • na formalno zahtevo, ki jo podpiše najmanj 1/3 (ena tretjina) članov Sveta
 • na predlog svetnikov-predstavnikov italijanske narodne skupnosti v koprskem Občinskem svetu
 • na predlog nadzornega odbora.

20. člen
Na seje Sveta so obvezno vabljeni izvoljeni predstavniki narodnosti v občinskem svetu.
Na seje Sveta so lahko vabljeni tudi drugi zunanji člani, če Svet presodi, da je njihova navzočnost na seji koristna za obravnavo določenih specifičnih vprašanj.

21. člen
Podpredsednik Sveta:

 • sodeluje s predsednikom in mu pomaga pri izpolnjevanju njegovih nalog
 • nadomešča predsednika v primerih, ko je ta zadržan
 • opravlja druge naloge, ki mu jih poverita predsednik ali Svet.

PREDSEDSTVO SVETA

22. člen
Predsedstvo Sveta sestavljajo predsednik, podpredsednik in član.

23. člen
Predsedstvo Sveta ima naslednje naloge in funkcije:

 • predlaga dnevni red za seje Sveta in določa njihov datum;
 • obravnava in predlaga sklepe v zvezi s točkami dnevnega reda sej Sveta Skupnosti;
 • imenuje predstavnike Skupnosti v ustanovah, podjetjih ali drugih organizacijah, ki niso v pristojnosti Sveta;
 • odloča o uporabi nerazporejenih finančnih sredstev, vključenih v proračun Skupnosti ter nanašajočih se na materialne stroške;
 • imenuje podpisnike plačilnih nalogov Skupnosti;
 • imenuje inventurno komisijo Skupnosti;
 • spremlja uresničevanje programov, dejavnosti, pobud in posegov, ki jih je sprejel Svet, ter v mejah svojih pristojnosti zagotavlja njihovo redno in pravilno izvajanje;
 • skrbi za odnose in stike z drugimi samoupravnimi skupnostmi italijanske narodnosti, s skupnostmi Italijanov, z Italijansko unijo, z drugimi ustanovami in organizacijami italijanske narodne skupnosti, z občinskimi in vladnimi organi ter z drugimi institucijami, s katerimi namerava Skupnost navezati stike in razvijati sodelovanje;
 • razpravlja in sklepa o vseh drugih vprašanjih, ki so v pristojnosti Skupnosti Koper, ne pa tudi v posebni pristojnosti njenega Sveta.

Predsedstvo spremlja in usmerja delo predstavnikov Skupnosti ter italijanske narodne skupnosti nasploh:

 • v raznih organizmih (komisijah, odborih, svetih, itd.) na ravni občine, krajevnih skupnosti itd.;
 • v javnih ustanovah ter v institucijah;
 • v upravljalskih telesih podjetij, ki jih je ustanovila Skupnost.

Predsedstvo Skupnosti mora redno obveščati Svet o svojih dejavnostih, slednji pa lahko zahteva preveritev in glasovanje o sklepih predsedstva.
Predsedstvo se praviloma sestaja dvakrat mesečno.
O sejah predsedstva se piše zapisnik. Zapisniki so dostopni članom Sveta.

24. člen
Predsedstvo Sveta sprejema svoje sklepe soglasno.

25. člen

V primeru, da predsedstvo ne doseže soglasja za sprejetje sklepov, o njih odloča Svet.

NADZORNI ODBOR

26. člen
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki ne morejo biti istočasno člani Sveta.
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

 • skrbi, da je poraba denarnih sredstev v skladu s sprejetimi finančnimi načrti;
 • opravlja nadzor nad upravljanjem premoženja;
 • opravlja nadzor nad doslednim izvajanjem določil tega statuta, poslovnika in drugih odločitev, ki jih sprejme Svet Skupnosti Koper;
 • sprejema pritožbe in peticije, formulira predloge in jih posreduje v potrditev Svetu Skupnosti Koper.

27. člen
Predsednika, ki vodi in usklajuje delo nadzornega odbora, izvoli Svet z absolutno večino glasov.

28. člen
V primeru dejanskih ali domnevnih nepravilnosti ali zaradi resnične nuje lahko nadzorni odbor zahteva sklic Sveta Skupnosti Koper. Predsednik Sveta je dolžan sklicati Svet v petnajstih (15) dneh od prejema pisnega opomina s strani nadzornega odbora.

III. POVEZANOST SKUPNOSTI KOPER Z OBALNO SAMOUPRAVNO SKUPNOSTJO ITALIJANSKE NARODNOSTI

29. člen
Na podlagi določb Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih in tega statuta je Skupnost Koper, skupaj s Skupnostma Izola in Piran, ustanoviteljica Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti v Republiki Sloveniji.

30. člen
Svet Skupnosti Koper imenuje izmed svojih članov tri (3) člane v Svet Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti. Njihov mandat traja štiri (4) leta.

31. člen
Svet koprske Skupnosti odloča o imenovanju oz. o razrešitvi članov Sveta Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti iz svojih vrst z absolutno večino glasov članov Sveta Skupnosti Koper.
32. člen
Svet koprske Skupnosti daje soglasje k statutu Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti z dvotretjinsko (2/3) večino glasov svojih članov.

IV. INFORMIRANJE IN ZALOŽNIŠTVO

33. člen
Zaradi uresničevanja posebnih interesov in potreb italijanske narodne skupnosti ter širjenja in spodbujanja dejavnosti Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper slednja izdaja občasnik, imenovan “Foglio d’informazione”, katerega založnica je.

34. člen
“Il foglio d’informazione” ima odgovornega urednika, ki ga imenuje in razrešuje Svet Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper.

35. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje programske zasnove in za objavo vseh informacij.

36. člen
Odgovorni urednik mora aktivno obvladati italijanski jezik ter biti poklicno usposobljen.

37. člen
Odgovorni urednik občasnika “Foglio d’informazione” je hkrati tudi vodja redakcijskega odbora.

38. člen
Poglavitne značilnosti programske zasnove občasnika “Foglio d’informazione” so:

 • širjenje informacij o delu Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper
 • spodbujanje in širjenje specifičnih problematik italijanske narodne skupnosti (posebne pravice, dvojezičnost itd.)
 • širjenje in spodbujanje kulturnih dejavnosti ter prireditev, ki jih organizira italijanska narodna skupnost v okviru svojega kulturnega programa
 • povezovanje italijanske narodne skupnosti z drugimi manjšinskimi komponentami, ki so zgodovinsko prisotne na tem ozemlju, ter z matičnim narodom
 • sodelovanje z ustanovami in institucijami, ki delujejo na področjih skupnega interesa
 • čezmejno sodelovanje

V. STROKOVNA SLUŽBA

39. člen
Skupnost ima lastno strokovno službo, ki opravlja strokovna, administrativna in finančna dela za potrebe Skupnosti Koper.
Organizacijski tajnik je odgovoren za pravilno delovanje strokovne službe. Za njeno delo odgovarja predsedniku Sveta Skupnosti v skladu z aktom o “Sistemizaciji delovnih mest – Dela in naloge strokovne službe”.
V skladu s tem aktom so uslužbenci strokovne službe dolžni kar najbolj zavzeto sodelovati pri uresničevanju tega, kar predvideva prejšnji odstavek, ter se zavzemati za ustrezno in učinkovito delovanje same strokovne službe, kakor tudi vseh organov Skupnosti.

40. člen
Strokovna služba se financira iz namenskih prihodkov Skupnosti ter iz drugih prihodkov, ki jih ustvarja sama služba.
V dogovoru s predsedstvom Skupnosti in v skladu z veljavno zakonodajo strokovna služba razpolaga s sredstvi iz prejšnjega odstavka, ki so določena v finančnem načrtu Skupnosti.
Če tako sklene Svet Skupnosti, lahko strokovna služba opravlja dela in nudi usluge tudi za druge subjekte italijanske narodne skupnosti, ki se financirajo v skladu z javnim financiranjem, neposredno ali prek Skupnosti.

VI. FINANCIRANJE SKUPNOSTI KOPER

41. člen
Dejavnosti Skupnosti Koper se v skladu z zakonom financirajo iz proračuna Mestne občine Koper, iz sredstev lokalne skupnosti, iz proračuna Republike Slovenije ter iz drugih virov.
Skupnost Koper ima lahko tudi druge vire financiranja, ki izhajajo iz zakonodaje Republike Slovenije, iz mednarodnih sporazumov, iz sporazumov o sodelovanju z matičnim narodom, iz lastnih gospodarskih dejavnosti in iz drugih virov.

VII. SPREMEMBE STATUTA

42. člen
Spremembo statuta lahko predlagajo:

 • Svet Skupnosti Koper,
 • predsedstvo Sveta,
 • tretjina (1/3) članov Sveta.

43. člen
Predlog iz 42. člena se formalno vloži pri Svetu Skupnosti Koper, ki o njem odloča z dvotretjinsko (2/3) večino glasov članov Sveta.

44. člen
Če Svet soglaša s predlogom za spremembo statuta, imenuje komisijo za pripravo predloga spremembe.

45. člen
Svet Skupnosti Koper potrdi spremembe statuta z dvotretjinsko (2/3) večino glasov članov Sveta.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen
Najkasneje v enem mesecu po sprejetju tega statuta Svet Skupnosti Koper sprejme poslovnik.
47. člen
Skupnost Koper ter njeni organizmi in strukture so zakoniti nasledniki predhodne Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti v občini Koper in kot takšni podedujejo vse njene stvarne pravice ter premično in nepremično premoženje.

48. člen
Ta statut začne veljati, ko ga potrdi Svet Skupnosti Koper.
Statut stopi v veljavo v trenutku potrditve in se odtlej uporablja namesto prejšnjega statuta oziroma začasnega statutarnega sklepa in določb prehodnega značaja.

Predsednik Sveta Skupnosti

Alberto SCHERIANI

Zadnje novice

Arhiv

Accessibility