18.3 C
Koper
torek, 25 junija, 2024
ItalianoSlovenščina

Zakon o Samoupravnih Narodnih Skupnostih

Uradni List Republike Slovenije
Številka 65
Ljubljana, četrtek 20. oktobra 1994

ZAKON O SAMOUPRAVNIH NARODNIH SKUPNOSTIH

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

Za uresničevanje posebnih pravic, ki jih zagotavlja ustava Republike Slovenije, za uveljavljanje svojih potreb in interesov in za organizirano sodelovanje pri javnih zadevah, ustanovijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer avtohtono živijo, samoupravne narodne skupnosti.

2. člen

Samoupravne narodne skupnosti so osebe javnega prava.

II. NALOGE SAMOUPRAVNIH NARODNIH SKUPNOSTI

3. člen

Samoupravne narodne skupnosti opravljajo naslednje naloge:

 • v skladu z ustavo in zakonom samostojno odločajo o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti,
 • v skladu z zakonom dajejo soglasje k zadevam, ki se nanašajo na varstvo posebnih pravic narodnih skupnosti, o katerih odločajo skupaj z organi samoupravnih lokalnih skupnosti,
 • obravnavajo in proučujejo vprašanja, ki zadevajo položaj narodnih skupnosti, sprejemajo stališča in dajejo predloge ter pobude pristojnim organom,
 • spodbujajo in organizirajo dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju narodne identitete pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti.

4. člen

Samoupravne narodne skupnosti uresničujejo naloge iz prejšnjega člena s tem, da:

 • spodbujajo in organizirajo kulturne, raziskovalne, informativne, zalozniške in gospodarske dejavnosti za razvoj narodnih skupnosti,
 • ustanavljajo organizacije in javne zavode,
 • spremljajo in spodbujajo razvoj vzgoje in izobraževanja za pripadnike narodnih skupnosti in v skladu z zakonom sodelujejo pri načrtovanju in organiziranju vzgojnoizobraževalnega dela in pri pripravi vzgojnoizobraževalnih programov,
 • razvijajo stike z matičnim narodom, pripadniki narodnih skupnosti v drugih državah in z mednarodnimi organizacijami,
 • v skladu z zakonom opravljajo naloge iz državne pristojnosti,
 • opravljajo druge naloge v skladu s statutom.

5. člen

Samoupravne narodne skupnosti sodelujejo s predstavniki narodnih skupnosti, izvoljenimi v organe samo-upravnih lokalnih skupnosti in državni zbor, z organi samoupravnih lokalnih skupnosti in državnimi organi.

III. ORGANIZIRANOST

6. člen

Pripadniki italijanske in madžarske narodne skupno¬sti, ki avtohtono živijo na narodnostno mešanih območjih, ustanovijo občinske samoupravne narodne skupnosti.

7. člen

Najvišji organ občinske samoupravne narodne skup¬nosti je svet samoupravne narodne skupnosti, ki ga izvolijo pripadniki narodne skupnosti na neposrednih volitvah.

8. člen

Pravico voliti in biti voljen za člana sveta občinske samoupravne narodne skupnosti imajo pripadniki narodne skupnosti, ki imajo volilno pravico in so evidentirani s posebnim občinskim volilnim imenikom občanov, pripad¬nikov narodne skupnosti.
Volitve v svet občinske samoupravne narodne skup¬nosti se opravijo praviloma hkrati z volitvami v organe samoupravnih lokalnih skupnosti. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.

9. člen

Občinske samoupravne narodne skupnosti se povezujejo v italijansko oziroma madžarsko samoupravno na-rodno skupnost v Republiki Sloveniji.
Najvišji organ samoupravne narodne skupnosti je svet samoupravne narodne skupnosti.

10. člen

Svet samoupravne narodne skupnosti v okviru svojih pristojnosti:

 •  sprejema statut in druge akte samoupravne na¬rodne skupnosti,
 •  sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 •  v skladu s statutom voli delovna telesa in imenuje funkcionarje samoupravne narodne skupnosti,
 •  opravlja druge naloge v skladu s statutom.

11. člen

S statutom samoupravne narodne skupnosti se podrobneje določijo naloge in pristojnosti samoupravne na-rodne skupnosti, organiziranost, način odločanja, način in oblike predstavljanja samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in način volitev v organe samou¬pravne narodne skupnosti.
S statutom se določijo tudi način in oblike sodelovanja samoupravne narodne skupnosti z organizacijami,
društvi, združenji ali drugimi oblikami dela, ki jih ustanavljajo pripadniki narodne skupnosti za uresničevanje svojih posebnih pravic.

IV. RAZMERJE DO ORGANOV LOKALNIH SAMOUPRAVNIH SKUPNOSTI

12. člen

Samoupravne narodne skupnosti dajejo samoupravnim lokalnim skupnostim predloge, pobude in mnenja o zadevah, ki se nanašajo na položaj narodnih skupnosti in ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih območij.
Organi samoupravnih lokalnih skupnosti morajo obravnavati pobude iz prejšnjega odstavka in se do njih opredeliti.

13. člen

Predstavniki narodne skupnosti, izvoljeni v svete samoupravnih lokalnih skupnosti, morajo pred odločitvijo o soglasju k zadevam, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov narodnih skupnosti, pridobiti soglasje samou¬pravnih narodnih skupnosti.

14. člen

Samoupravne lokalne skupnosti morajo samoupravni narodni skupnosti zagotoviti nujno potrebne prostore in druge materialne možnosti za delo.

V. RAZMERJE DO DRŽAVNIH ORGANOV

15. člen

Samoupravne narodne skupnosti dajejo državnemu zboru, vladi in drugim državnim organom predloge, po-bude in mnenja o vseh zadevah iz svoje pristojnosti.
Kadar državni organi odločajo o zadevah, ki se nanašajo na položaj pripadnikov narodnih skupnosti, mo¬rajo predhodno pridobiti mnenje samoupravnih narodnih skupnosti.

VI. STIKI Z MATIČNIM NARODOM IN NARODNIMI SKUPNOSTMI V DRUGIH DRŽAVAH

16. člen

Samoupravne narodne skupnosti sodelujejo z matičnima narodoma in njunima državama, s pripadniki narod-nih skupnosti v drugih državah in z mednarodnimi orga¬nizacijami.

17. člen

Pri pripravi meddržavnih sporazumov, ki se nanašajo na položaj narodnih skupnosti in varstvo njihovih pravic, sodelujejo tudi predstavniki samoupravnih narodnih skup¬nosti.

VII. FINANCIRANJE

18. člen

Sredstva za delovanje občinskih samoupravnih narod¬nih skupnosti se zagotavljajo iz proračuna občine, sredstva za delovanje italijanske oziroma madžarske samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji pa iz proračuna Republike Slovenije.
Sredstva za delovanje organizacij in javnih zavodov, ki delujejo za potrebe narodnih skupnosti in za financira-nje dejavnosti iz 16. člena, se v skladu z zakonom zagotavljajo iz sredstev samoupravnih lokalnih skupnosti, iz proračuna Republike Slovenije in iz drugih virov.

VIII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

19. člen

Sklep o razpisu prvih volitev v svet občinske samo¬upravne narodne skupnosti in sklep o številu članov sveta sprejmejo dosedanje občinske samoupravne skupnosti ita¬lijanske in madžarske narodnosti za območje dosedanjih občin.

20. člen

Samoupravne narodne skupnosti se organizirajo in prilagodijo svoje delovanje določbam tega zakona najpo-zneje v šestih mesecih po prvih volitvah v organe samo¬upravnih lokalnih skupnosti.

21. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

St. 009-01/13-6/3
Ljubljana, dne 5. oktobra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč 1. r.

Zadnje novice

Arhiv

Accessibility