32.8 C
Koper
sreda, 24 julija, 2024
ItalianoSlovenščina

Odlok o javnem izvahanju dvojezičnosti

Na podlagi 167. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 9/95 in 37/97)

R A Z G L A Š A M

O D L O K
O JAVNEM IZVAJANJU DVOJEZIČNOSTI NA NARODNOSTNO
MEŠANEM OBMOČJU
Št.: M353-612/97
Koper, 12. junija 1998
Županja Mestne občine Koper
Irena Fister, l.r.

Na podlagi 113.in 27.člena ter v skladu s 7.členom Statuta Mestne občine Koper ter pridoblje-nega soglasja na podlagi 4.alinee prvega odstavka 97. člena Statuta je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 11.junija 1998 sprejel

O D L O K
O JAVNEM IZVAJANJU DVOJEZIČNOSTI NA NARODNOSTNO
MEŠANEM OBMOČJU

1.člen
(uvodne določbe)

Ta odlok na podlagi določb Statuta Mestne občine Koper ureja izvajanje dvo¬jezičnosti v javnosti in pri javnem poslovanju s tem, da podrobneje ureja vprašanja, ki jih v zvezi z dvojezičnostjo javnih napisov in na javnih prireditvah Statut ureja načelno ter da pred¬pisuje kazni za kršitve materialnih določb tega odloka ter določb Statuta, ki neposredno urejajo vprašanja dvojezičnosti .

Skladno s Statutom Mestne občine Koper opredeljeno narodnostno mešano območje obsega vse prostorske okoliše (PO), ki jih zajemajo območja naselij Ankaran-Ancarano, Barizoni-Barisoni, Bertoki-Bertocchi, Bošamarin-Bossamarino, Cerej-Cerei, Hrvatini-Crevatini, Kampel-Campel, Kolomban-Colombano, Koper-Capodistria, Prade, Premančan-Premanzano, Šalara-Salara in Škocjan-San Canziano ter prostorski okoliš št.243 (del naselja Spodnje Škofije – območje Val-marin).

2.člen
(pojem dvojezičnosti napisa)

Dvojezičen napis je napis v slovenskem in italijanskem jeziku, praviloma izpisan z enako obli¬ko-vanimi črkami iste velikosti, lahko pa je likovno oblikovan tudi drugače, če v obeh jezikih uporablja enako velik prostor ali tako, da ne postavlja besedila v enem od obeh jezikov v po-drejen položaj.

Kdor naroči postavitev oziroma objavo napisa, ki mora biti po tem odloku dvojezičen, je dolžan poskrbeti za vsebinsko in jezikovno pravilen prevod iz slovenščine v italijanščino in obratno.

3.člen
(opredelitev drugih pojmov v odloku)

Po tem odloku se šteje, da je:

 1. napis, objava ali obvestilo “dvojezično”, oziroma v slovenskem in italijanskem jeziku tako v primeru, da je besedilo na isti objavi v obeh jezikih kombinirano ali ponovljeno ali pa da je v istem okolju vzporedno objavljeno v skladu z 2.členom;
 2. “obrazec” vnaprej natisnjeno besedilo vloge, zahtevka, sporočila ali kakršnega koli drugega dokumenta, ki ga vnaprej nedoločljive osebe uporabljajo v stikih s pravnimi osebami javne¬ga prava, izvajalci javnih služb in drugimi nosilci javnih pooblastil ter bankami in zavaro-valnicami tako, da vanj vpišejo samo svoje podatke in svoje specifične zahteve; šteje se, da je obrazec dvojezičen samo, če je vnaprej natisnjeno besedilo v njem v obeh jezikih kombi-nirano ob vsakem prostoru za vpis podatkov oziroma besedila, ki ga vnaša stranka;
 3. “pravna oseba javnega prava” država, lokalna skupnost ali druga samoupravna skupnost ozi-roma njihov organ; ta določba se smiselno uporablja tudi za direkcijo, sklad ali agencijo, ki iz¬vaja pooblastila države ali lokalne skupnosti.

4.člen
(prevajanje firme)

V firmi gospodarske družbe se ne prevaja dodatna sestavina – “fantazijski dodatek (jedro fir-me)” – ter v firmi vsebovana lastna imena.

V firmi se pri objavah na javnih krajih obvezno prevaja označba dejavnosti in navedba oblike družbe (n.pr.oznaka d.d., d.o.o.ipd) oziroma navedba samostojnega podjetnika (oznaka s.p.).

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za zavode, zadruge in druge gospodarske in negospo¬darske subjekte, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti.

5.člen
(opredelitev pojma javni napis)

Javni napisi so napisi, ki jih glede na vsebino, subjekte, ki jih objavljajo in glede na druge sesta-vine kot javne napise opredeljuje ta odlok. Javni napisi so lahko trajni ali začasni.

Javni napisi morajo biti dvojezični.

6.člen
(pojem trajni javni napis)

Kot trajni javni napisi – ne glede na tehniko in trajnost objave – štejejo:

 1. oznaka firme, ki jo pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, objavi ob vstopu v svoje poslovne prostore, kar velja tudi za objavo statusa organizacijske enote in pred¬meta poslovanja v konkretnih poslovnih prostorih;
 2. objave urnikov oziroma uradnih ur v trgovskih, gostinskih, storitvenih in podobnih obratih, v bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah, v poslovnih prostorih pravnih oseb javnega prava ter pri izvajalcih javnih služb državnega in lokalnega pomena;
 3. objave cenikov v bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah, v poslovnih prostorih pravnih oseb javnega prava ter pri izvajalcih javnih služb državnega in lokalnega pomena;
 4. vsi napisi na kažipotih in kažipotnih tablah, na dopolnilnih tablah prometnih znakov, na us-merjevalnih napisih, na uradnih oznakah ulic, na postajah in postajališčih javnega potniške¬ga prometa (avtobusnega, taxi, železniškega, pomorskega in drugo) in v prevoznih sredstvih jav-nega mestnega potniškega prometa, razen imen naselij in drugih geografskih pojmov, ki niso na narodnostno mešanem ob¬močju;
 5. drugi trajni napisi v oziroma na prostorih, ki so namenjeni poslovanu z občani, in ki jih upo-rabljajo pravne osebe javnega prava ter izvajalci gospodarskih javnih služb državnega in lo-kal¬nega pomena, v prostorih javnega in zasebnega zdravstva, v javnih socialnih, javnih kulturnih in javnih športnih objektih ter v bankah in zavarovalnicah.

Kot trajni javni napis se obravnavajo tudi vsi drugi napisi, ki jih pravne in fizične osebe, regis¬tri-rane za opravljanje katerekoli dejavnosti, v zvezi s to dejavnostjo pritrdijo oziroma na kakšen drug način objavijo na svojih objektih tako, da so vidni na javne kraje, tehnično pa so izdelani oziroma pritrjeni oziroma objavljeni tako, da bi bili lahko v uporabi v daljšem obdobju, ne da bi to zaznavno zmanjšalo tehnično kvaliteto objave.

7.člen
(pojem začasni javni napis)

Začasni javni napisi so:

 1. objave in razglasi, ki jih na oglasnih deskah in drugje na javnih krajih objavljajo pravne osebe javnega prava, izvajalci javnih služb ter društva s sedežem na narodnostno mešanem območju;
 2. objave na javnih krajih, ki obveščajo o dogodkih na narodnostno mešanem območju, ne glede na to, kje ima sedež oziroma prebivališče oseba, ki je objavo takega napisa naročila;
 3. objave pogojev poslovanja v izložbenih oknih oziroma oglasnih in podobnih vitrinah storit-venih, gostinskih in trgovskih obratov ter bank, zavarovalnic in drugih finančnih institucij;
 4. drugi začasni napisi v oziroma na prostorih subjektov iz 5.alinee prvega odstavka 6.člena.

8.člen
(dvojezičnost na javnih prireditvah)

Oba jezika se morata uporabljati:

 • na proslavi, ki je slavnostna prireditev v čast praznika ali obletnice pomembnega dogodka,
 • na zborovanju, ki je druženje večjega števila ljudi na kakem kraju z namenom razpravljati o čem ali izražati nekaj,
 • na javni manifestaciji, ki je organizirano množično in slovesno izražanje razpoloženja v znak podpore določenemu javno izraženemu interesu,

kadar je organizator ali soorganizator take prireditve pravna oseba javnega prava in kadar je k udeležbi na taki prireditvi javno vabljen vnaprej neo¬predel¬jen krog občanov.

Uporaba obeh jezikov pomeni obvezno uporabo obeh jezikov v uvodnem pozdravu oziroma pozdravnem nagovoru, vsebinsko enakovredeno vzporedno uporabo obeh jezikov pri napovedo-vanjih posameznih sestavin prireditve, poleg tega pa mora biti v primeru več vsebinskih nago-vorov vsaj eden v jeziku, ki ni večinsko uporabljen, oziroma v primeru, da je vsebinski nagovor en sam, mora biti vsaj del tega preveden v jezik ali neposredno podan v jeziku, ki v tem nago-voru ni večin¬sko uporabljen.

Na javnih prireditvah, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev iz prvega odstavka ter na ostalih, na primer kulturnih, zabavnih, športnih in drugih javnih prireditvah, na katere so vabljeni vsi občani, mora biti zagotovljen del uvodnega nagovora oziroma pozdrava udeležencem ali vsaj del napovedovanja v obeh jezikih.

9.člen
(interpretacija pojmov iz odloka)

Za interpretacijo pojmov iz tega odloka je pooblaščen občinski urad, pristojen za splošne zade-ve.

10.člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja služba, pristojna za komunalni nadzor.

11.člen
(kazenske določbe)

Pravna oseba javnega prava, javno podjetje, javni zavod ali druga pravna ali fizična oseba, ki iz-vaja javno službo oziroma javna pooblastila, se za kršitev Statuta Mestne občine Koper kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 30.000 SIT, ki se izterja takoj na kraju prekrška če:

 1. na vlogo občana Mestne občine Koper, Občine Izola ali Občine Piran v italijanščini, ali na vlogo občana Mestne občine Koper, ki to posebej zahteva, ne odgovori v slovenskem in itali-janskem jeziku (prva alinea prvega odstavka 101.člena Statuta);
 2. pri poslovanju s strankami naklepno ne uporablja njihovih izvirnih priimkov in imen (druga alinea prvega odstavka 101.člena Statuta);
 3. pri delu na narodnostno mešanem območju uporablja obrazce, ki so namenjeni vnaprej nedoločljivim osebam, pa ti obrazci niso dvojezični (tretja alinea prvega odstavka 101.člena Statuta);
 4. pri svojem delu uporablja pečat, ki ni dvojezičen (109.člen Statuta).

Prekršek iz 4.točke prvega odstavka tega člena stori tudi politična stranka in društvo, ki ima sedež na narodnostno mešanem območju.

12.člen

Pravna oseba in fizična oseba, ki v zvezi z opravljanjem registrirane dejavnosti, postavi oziroma ob¬javi javni napis, se kaznuje z denarno kaznijo 25.000 SIT, ki se izterja takoj na kraju prekrš¬ka, če:

 1. ne zagotovi enakovrednosti napisov v obeh jezikih (prvi odstavek 2.člena),
 2. ne zagotovi vsebinsko ali jezi¬ko¬vno pravilnega prevoda (drugi odstavek 2.člena);
 3. ne zagotovi dvojezičnosti v skladu z merili iz 1.alinee prvega odstavka 3.člena;
 4. postavljeni napis ni dvojezičen (drugi odstavek 5.člena).

13.člen

Organizator javne prireditve se kaznuje z denarno kaznijo, ki se izterja takoj na kraju pre¬krška, in sicer:

 1. z denarno kaznijo 30.000 SIT, če na proslavi, zborovanju ali javni manifestaciji, ki izpo¬lnjuje pogoje iz prvega odstavka 8.člena, ne zagotovi uporabe obeh jezikov, kot določa drugi odstavek 8.člena;
 2. z denarno kaznijo 20.000 SIT, če na javni prireditvi, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstav¬ka 8.člena, ne zagotovi vsaj dela uvodnega nagovora oziroma pozdrava udeležencem ali vsaj dela napovedovanja v slovenskem in italijanskem jeziku (tretji odstavek 8.člena);

14.člen

Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek iz:

 1. 11.člena ali 1.točke prvega odstavka 13.člena z denarno kaznijo 10.000 SIT,
 2. 12.člena z denarno kaznijo 8.000 SIT,
 3. 2.točke prvega odstavka 13.člena z denarno kaznijo 6.000 SIT,

ki se izterja takoj na kraju prekrška.

15.člen
(varnostni ukrep)

Organ iz 10.člena lahko v primeru kršitve tega odloka izreče ukrep odstranitve javnega napisa, ki ne ustreza pogojem iz tega odloka in zato določi rok, ki ne sme biti daljši od 8.dni.

Če oseba, kateri je bil izrečen ukrep iz prejšnjega odstavka, tega ne izvrši v postavljenem roku, or¬gan iz prvega odstavka odredi odstranitev napisa po usposobljeni tretji osebi na stroške osebe, ki je odgovorna za kršitev.

16.člen
(prehodne in končne določbe)

Trajni javni napisi na narodnostno mešanem območju Mestne občine Koper morajo biti uskla¬jeni z določili tega odloka najkasneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

Obstoječi napisi, ki niso usklajeni z določili tega odloka le glede oblikovne in dimenzijske ter vse¬binske enakosti oziroma usklajenosti slovenskega in italijanskega besedila, se morajo s tem od¬lokom uskladiti ob prvi zamenjavi napisov oziroma najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega od¬loka.

17.člen

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati 2.alinea prvega odstavka 1.člena, 12, 13., 14.in 15.člen, 5.in 6.alinea prvega odstavka 28.člena, 5., 6., 7.in 8.alinea prvega odstavka 29.člena ter 31.člen Odloka o izobešanju zastav, dvojezičnih napisih in zunanjem videzu naselij v Občini Koper (Uradne objave, št.3/85, 34/87 in 37/88).

18.člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah.

Št.: M353-612/97
Koper, 11. junija 1998
Predsednik Občinskega sveta
Mestne občine Koper
Lojze Perič, l.r.

Zadnje novice

Arhiv

Accessibility